empty label

הרב אליקים לבנון

במה המברך צריך לכוון לצאת ידי חובה?

הרב אליקים לבנון

מה עניין אמירת "סברי" בקידוש? מתי לא צריך לאמר? מה ההבדל בין קידוש לברכת המוציא? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קס"ז.

מומלצים