empty label

הרב אליקים לבנון

חותכים את הלחם לפני הברכה?

הרב אליקים לבנון

על מה חשוב להקפיד בחיתוך? איזה גודל צריכות להיות החתיכות? בשבת גם חותכים? אוכלים את החתיכה הראשונה? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קס"ז.

מומלצים