empty label

הרב אליקים לבנון

סדר התקיעות ו-מברכים שהחיינו ביום השני?

הרב אליקים לבנון

מה עושים כדי לא לעכב את הציבור? כנגד מה אנחנו תוקעים? כמה פעמים מברכים שהחיינו בראש השנה? איך עושים התרת נדרים? מקור- טור שולחן ערוך סימן תקצ"ב.

מומלצים