empty label

הרב אליקים לבנון

דין אורכי התקיעות

הרב אליקים לבנון

כמה קולות צריך לשמוע? אפשר לתקוע יותר? במה צריך להיזהר? צריך לתקוע את השברים והתרועה בנשימה אחת או 2? מקור- טור שולחן ערוך סימן תק"צ.

מומלצים