empty label

הרב דוד אמיתי

ר' שמעון בר יוחאי ול"ג בעומר - להיות קצת משוגע

הרב דוד אמיתי

ר' שמעון בר יוחאי מלמד אותנו שלפעמים צריך להיות קצת משוגע. גם אם לא לגמרי, כל יהודי חייב שיהיה בו את הניצוץ הזה של לזרוק את השכל וללכת עד הסוף. אי אפשר להיות כל הזמן מאוזן ונורמלי. כל אחד חייב שיהיה בו נקודת רשב"י -התמסרות אבסולוטית וביטחון מוחלט בקב"ה.

מומלצים