empty label

הרב נתניאל חייט

ביעור חמץ וביטולו בהלכה ובהגדה

הרב נתניאל חייט

למה צריך לבער את החמץ ולא מספיק לבטל אותו? באילו מקרים אפשר להסתפק בביטול ללא בדיקה וביעור? למה חמץ לא בטל אפילו באלף? ומה הקשר לעמלק וליצר הרע? שיעורו של הרב נתניאל חייט על ביעור החמץ בהלכה ובהגדה. הועבר ב"זום" לישיבת אלון מורה, ניסן תשפ"ב.

מומלצים