empty label

הרב אליקים לבנון

דין ביטול חמץ

הרב אליקים לבנון

מתי מבטלים את החמץ? למה? מה הנוסח המדויק לביטול? אפשר לבטל ע"י שליח? מי צריך לבטל חמץ? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תל"ד.

מומלצים