empty label

הרב אליקים לבנון

המקומות הטעונים בדיקה

הרב אליקים לבנון

איפה צריך לבדוק? אפשר לברך על בדיקה של מכונית? אפשר לבדוק לפני י"ד? צריך לפרק את הכיסוי של פלטת הקירור במקרר? צריך לבדוק דבר שלא יהיה בשימוש בפסח? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תל"ג.

מומלצים