empty label

הרב אליקים לבנון

מקור דין בדיקת חמץ

הרב אליקים לבנון

למה עושים "בדיקת חמץ"? איך מקיימים השבתת חמץ מדאורייתא? מתי מבטלים את החמץ? למה בודקים את החמץ כבר בליל י"ד? בדיקת חמץ וערבית- מה קודם? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן תל"א.

מומלצים