empty label

הרב אליקים לבנון

זמן השבתת חמץ

הרב אליקים לבנון

למה נקראת שבת הגדול? איזה יום היה יציאת מצרים? למה נכתב בספירת העומר 3 פעמים "ממחרת השבת"? מתי משביתים את החמץ? איך לומדים את זה? מתי אוכלים ומתי שורפים? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימנים ת"ל-תל"א.

מומלצים