empty label

הרב דוד טורנר

שתיקה והתבודדות פנימית - חלק א'

הרב דוד טורנר

מה מיוחד בכח השתיקה? אילו סוגי שתיקה יש? מה הדמיון בין המוזיקה והרקע של הציור לשתיקה שלפני הדיבור? בנוסף, מדוע הרב מדבר על הגבורה והתפארת ולא על החסד, מידתו של אברהם אבינו? כיצד כח הדיבור עלול לפגוע בגוון המיוחד של האדם? סדרת שיעוריו של הרב דוד טורנר בנושא פרישות, בספר אורות הקודש ג'.

מומלצים