empty label

הרב דוד טורנר

התבדלות והתקרבות

הרב דוד טורנר

עד כאן בכל סוגיית ההתבדלות הרב הדגיש שמטרתה ליצור עוצמה פנימית המקרינה ומשפיעה להמון. אצלנו בפסקה הרב מוסיף שלא רק החברה יכולה להפסיד מהתבודדות היחיד אלא גם המתבודד עצמו מאבד את ההפריה והבניה שיש בחברה. לכן על האדם להיות תמיד בהתבדלות והתקרבות כלפי ההתבודדות וההתערבות עם ההמון. סדרת שיעוריו של הרב דוד טורנר בנושא פרישות, בספר אורות הקודש ג'.

מומלצים