empty label

הרב דוד טורנר

התבודדות וחברתיות, הצדדים השונים שבחברה

הרב דוד טורנר

מה הנקודה של פסקה זו, בשונה מהפסקאות הקודמות? למה מוכרחים להיבדל מהחברה, לטובתה ולטובת המתבודד? מדוע עצם מציאות החברה מורידה את הרוחניות ונותנת מענה לצדדים הבהמיים בלבד? סדרת שיעוריו של הרב דוד טורנר בנושא פרישות, בספר אורות הקודש ג'.

מומלצים