empty label

הרב דוד טורנר

שתיקה והתבודדות פנימית - חלק ב'

הרב דוד טורנר

מה זה "דומיה מחשבתית"? מתי אנו זקוקים לה? איזה כח פועל בשעת דומיה זו? איך אפשר לראות זאת דרך סוגיית התפילה? מה ברכת "שמע קולנו" מוסיפה על שאר הברכות? מה הדיבור שמעל הדומיה? בנוסף, האם זה שייך לצדיקים בלבד או שיש משהו ששייך בזה לכל אדם? איך זה מתגלה במצה? סדרת שיעוריו של הרב דוד טורנר בנושא פרישות, בספר אורות הקודש ג'.

מומלצים