empty label

הרב צבי גולדפישר

תפילת יוה"כ ומצוות התשובה (בעיצומו של יום)

הרב צבי גולדפישר

בניגוד לראש השנה בו עסקנו רק בהמלכת ה' על העולם כולו ולא הזכרנו חטאים אישים, יוה"כ עוסק בחשבונו של היחיד מול בורא עולם. יוה"כ מכפר על היחיד מכח "עיצומו של יום", אך עדיין יש חיוב חזרה בתשובה ביוה"כ שהוא "זמן קץ סליחה ומחילה" כדברי הרמב"ם. בנוסף הרב ביאר בשיעור את ההבדלים בין הווידויים השונים, אלו שלפני יוה"כ (במנחה ותפילה זכה) ואלו שביום כיפור עצמו.

מומלצים