empty label

הרב אליעזר קשתיאל

עניין ספר דברים

הרב אליעזר קשתיאל

מה עניינו של ספר דברים? מה מטרתו? מסביר המהר"ל שלעולם יש פער בין דבר ה' לבין מה שנוכל לקבל ולהבין, ולכן בספר דברים משה רבינו בא לתאר את החיים האלוקיים, את איך שדבר ה' מתקיים למעשה. תפארת ישראל פרק מ"ב-מ"ג.

מומלצים