empty label

הרב אליעזר קשתיאל

ההבדלים בין דיברות ראשונות לאחרונות

הרב אליעזר קשתיאל

המשך העיסוק בהבדלים בין דיברות ראשונות לאחרונות הנובעים מתוך השוני בין ספר דברים לשאר התורה. הדברות הראשונות הם בשפה שמימית, ככל התורה, ואילו האחרונות שנכתבו בספר דברים יותר קרובות לחיינו, למימוש המעשי של דבר ה'.

מומלצים