empty label

הרב נעם וידר

נוב עיר הכהנים

הרב נעם וידר

דואג מספר לשאול על הסיוע שאחימלך נתן לדוד ואף מוסיף פרטים מדעתו, שאול קורא לאחימלך ומצווה להרגו ואת שאר כהני ה', הרצים מסרבים עד שלבסוף דואג מבצע זאת. דוד הנרדף מקבל קריאה לעזרה מאנשים קעילה, ולמרות מצבו- נענה. זאת ועוד...

מומלצים