empty label

הרב מרדכי וולנוב

ברכות מגילת אסתר

הרב מרדכי וולנוב

אילו ברכות מברכים על קריאת מגילת אסתר? יש הבדל האם הקריאה היא ביחיד או בציבור? ומה דין ברכת "הרב את ריבנו"?

מומלצים