empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת ויחי - שם שמיים שגור בפיו

הרב איציק אמיתי

לומר בעז"ה ואי"ה זה לא מספיק, צריך באמת להפנים שהכל מאת ה' וכך גם להפיץ לאחרים. וזה עניינו של יוסף ששם שמיים שגור בפיו.

מומלצים