empty label

הרב אליעזר קשתיאל

עבודת הכהן הגדול ביו"כ - יראה שמובילה לאהבה

הרב אליעזר קשתיאל

תורף עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים היא החרדה האדירה בפני הקודש, עבודה של יראה שמובילה לאהבה גדולה, בין ישראל לקב"ה וכיצד אנחנו קשורים לכל הדבר הגדול הזה.

מומלצים