empty label

הרב נעם וידר

חטאות שאול ותוכחת שמואל

הרב נעם וידר

הפינג פונג של שאול בעקבות חטא מחיית עמלק (שהשאיר את אגג והבהמות), ההבדל בין הודאה בחטא של שאול- לדוד, מאיסת ה' במלכותו, הגאווה והכבוד של שאול, שיסוף אגג (כמה פירושים), והתאבלות שמואל על שאול- בעקבות הסרת ממלכתו על פי ה'. שיעוריו של הרב נועם וידר בספר שמואל א, הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תש"פ.

מומלצים