empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת חוקת- הכשר הכניסה לארץ ישראל

הרב איציק אמיתי

יש את הנהגת הקב"ה לדור המדבר, שהיא הנהגה שמקבילה ליחס לילד קטן, לעומת הנהגה של א"י שהיא צריכה להיות כיחס לילד גדול. פרשת חוקת ממוקמת בשנה הארבעים, והיא מקבילה לגיל ההתבגרות, במדבר הקב"ה דאג לכל צרכינו ועם פטירת מרים, אהרן ומשה- נלקחים הבאר, ענני הכבוד והמן, ואנו צריכים אט אט לגלות את הכוחות הללו בתוכנו. א"י גם היא מגיבה להתקרבותנו אליה.

מומלצים