empty label

הרב אליעזר קשתיאל

מטרת התורה והחכמה - יראת שמיים

הרב אליעזר קשתיאל

בניגוד לפילוסופים שרואים בעצם לימוד החכמה ואפילו ללא הפנמה ערך. עם ישראל העיקר זה הוראת שמיים וההפנמה. תפארת ישראל - פרק י'.

מומלצים