empty label

הרב שחר אימבר

יום העצמאות בעבר, בהווה ובעתיד

הרב שחר אימבר

מה יחסנו לכך שהקמת המדינה לא נעשתה ע"י אנשים יראי שמיים? מה קרה לנו ברגע הקמת המדינה? ובמה צריך להתחזק לקראת העתיד? שיעורו של הרב שחר אימבר, כחלק משיעורי זמן קיץ מקוון, ישיבת אלון מורה, אייר תש"פ.

מומלצים