empty label

הרב אליעזר קשתיאל

העולם הרוחני והחומרי חייבים להיות מחוברים

הרב אליעזר קשתיאל

הנצרות טוענת שאין שום קשר בין העולם הזה לעולם הבא לעומת היהדות שיש קשר בין העולמות.

מומלצים