empty label

רבנים נוספים

פורים בהלכה ובאגדה- הרב בן ציון אלגאזי

רבנים נוספים

* דין שומע כעונה (בהשלכה על שמיעת המגילה) בין שיטות רש"י לתוספות לשיטות הראשית ביכורים ובית הלוי ודעת החזו"א בסוגיה. *הסבר עמוק למצוות חג הפורים המבטאות את ערבות ישראל זה לזה ע"פ התבוננות בעומק פירוש הגמרא במסכת מגילה (יב ע"ב) "משפחות מתגרות זו בזו, משפחת יהודה אומרת: אנא גרים דמתיליד מרדכי, דלא קטליה דוד לשמעי בן גרא". *מהיכן הגיעה גבורתו של מרדכי מול המן? שיעורו של הרב בן ציון אלגאזי, ראש מכון צורבא מרבנן וראש ישיבת רמת גן. הועבר בישיבת אלון מורה במסגרת תוכנית "רועה רוחני" מבית מכון צורבא מרבנן, בשבט תש"פ.

מומלצים