empty label

הרב נעם וידר

משפט המלך

הרב נעם וידר

אחרי שהעם מסרב לשמוע אל דברי שמואל ודורש מלך שמואל מזהיר אותם מיכולותיו הבלתי מוגבלות של המלך. פרק ח פס' ז פרק ט פס' ד. שיעוריו של הרב נועם וידר בספר שמואל א הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תש"פ.

מומלצים