empty label

הרב נעם וידר

המלחמה בפלשתים והנהגת בני שמואל

הרב נעם וידר

עם ישראל התאסף במצפה לטקס חזרה בתשובה ופלשתים חששו ממלחמה והחליטו לתקוף...... בהמשך, לאחר הקרב עם ישראל מתחיל לדאוג להנהגה שאחרי שמואל ומתמודד עם בני שמואל. פרק ז פסוק ז - פרק ח פסוק ה. שיעוריו של הרב נועם וידר בספר שמואל א הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תש"פ.

מומלצים