empty label

הרב אליקים לבנון

קניית הזהירות - מדת הדין ומדת הרחמים

הרב אליקים לבנון

הרב מדבר על מידת הרחמים, מסביר מדוע העולם לא יכל להתקיים רק עם אחת מהמידות(רחמים ודין) ואח"כ מסביר איך שתי המידות יכולות להתקיים בעולם.

מומלצים