empty label

הרב אליקים לבנון

דקדקנות וסבלנות ומקומם בחיינו

הרב אליקים לבנון

הרב מסביר למה יש עניין דווקא שיהיו צדיקים, בינוניים, ורשעים. הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. ותרנות זו מידה רעה.

מומלצים