empty label

הרב אליעזר קשתיאל

מלחמות בזמן התנ"ך ואיך זה קשור לזמן שלנו

הרב אליעזר קשתיאל

הצדיקים בזמן התנ"ך שנלחמו הם עשו את זה מתוך שליחות של הקב"ה להוציא את הרע מן העולם. וגם בזמננו אנחנו צריכים לשאוף מתי שאנחנו נחלמים להילחם מתוך שליחות של הקב"ה להויא את הרע מן העולם.

מומלצים