empty label

הרב נעם וידר

השבת הארון לישראל

הרב נעם וידר

הפלשתים מבינים שאין להם ברירה ועליהם להחזיר את הארון למקומו, כדי לרצות את ה' הם מחליטים לתת לו מתנה ולבדוק האם באמת הארון הוא מקור צרותיהם... שמואל א פרק ו, פסוקים א-יט שיעוריו של הרב נועם וידר בספר שמואל א הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תש"פ.

מומלצים