empty label

הרב מרדכי וולנוב

פרשת לך לך- מה בין אברהם אבינו ללוט?

הרב מרדכי וולנוב

כשם שאברהם היה מוכרח לעזוב את ארץ ישראל ולרדת למצרים מקום מ"ט שערי טומאה, כך פעמים מוכרח האדם להיכנס למציאות שטומנת בתוכה סכנות רוחניות רבות. כשם שאברהם אבינו מקריב את לבו אל ה' ומכין עצמו לירידה, כך על כל אדם לקרב עצמו לה' יתברך ולהכנס לאותה מציאות מתוך הכנה רוחנית טובה.

מומלצים