empty label

הרב מרדכי וולנוב

מציאת חן

הרב מרדכי וולנוב

בפרשתנו אנו נפגשים במשא ומתן ארוך בין הקב"ה למשה על אופן הנהגת ישראל לאחר חטא העגל. משה בכוח מציאת חן מצליח להביא את הקב"ה לחזור בו מהאמירה "הנה מלאכי ילך לפניך" . מציאת חן באה כתוצאה מתחושת שייכות. ככל שאדם יחזק את תחושת השייכות שלו בכל תחומי החיים כך הוא יזכה במציאת חן. הדרך למצוא חן בעיני הבורא היא דרך התורה משום שהתורה מעוררת את תחושת השייכות ביננו לבין הבורא. כל זמן שיש מציאת חן, גם כאשר עושים טעויות הן נסלחות, כאשר מאבדים את מציאת החן משלמים מחיר כבד על טעויות בבחינת מידת הדין. שבת שלום!!

מומלצים