empty label

הרב מרדכי וולנוב

מהות בגדי הכהונה

הרב מרדכי וולנוב

בבגדי כהן גדול וכהן הדיוט יש מכנסיים שמשמים לכיסוי ערווה ויש בגדים לכבוד ולתפארת. לאחר חטא אדם הראשון אדם וחוה עושים חגורות לכסות ערווה והקב"ה עושה כתנות עור בבחינת בגדי כהן גדול. לאחר חטא אדם הראשון נוצר מתח בין החומר לרוח, הבושה והצניעות תפקידם לכפות ולתקן את המתח וליצור איזון נכון בין החומר לרוח. ככל שאדם יהיה צנוע יותר כך הוא יגלה את האור הפנימי שבו וככל שאדם יהיה חיצוני יותר כך ידחק את הרוח לצד וישתעבד כל כולו לחומריות שבת שלום!!

מומלצים