empty label

הרב אליקים לבנון

דין הפסק בין ברכה לאכילה

הרב אליקים לבנון

אם יש מולו 2 מאכלים שברכתם שוות ולא כיוון בברכה להוציא את המאכל השני לפי הרשבא צריך לחזור ולברך, למסכנה לא חוזרים. אסור להפסיק בין ברכה לאכילה בדיבור, וכן בשתיקה אם חיכה בין הברכה לאכילה זמן של אמירת 3 או 4 מילים צריך לחזור ולברך. טור שו"ע סימן רו הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים