empty label

הרב אליקים לבנון

ברכה על פי עיקר המאכל

הרב אליקים לבנון

מחלוקת בין הטור לחבריו האם הנותן טעם או ריח בתבשיל מרוסק הוא העיקר ועליו מברכים, או שהתבשיל עיקר ומברכים לפיו. ומכאן יוצא כלל: כל שהוא עיקר וטפל יחד מברכים על העיקר. בדרך כלל הרוב- בכמות הוא העיקר. על כל ספק מה הברכה מברכים שהכל. טור שו"ע סימן רד הלכה יומית מאת מו"ר הרב אליקים לבנון שליט"א הועבר בישיבת אלון מורה.

מומלצים