empty label

הרב שחר אימבר

שמחה בישיבת הארץ

הרב שחר אימבר

רק כאשר אדם יודע מעלת נפשו יכול להתפלל לפני ה'- מי שלא יודע מה החיסרון לא יודע על מה להתפלל, הרב קוק זצ"ל כותב שה' לא ימנע טוב בהולכים בתמים. אותו דבר קורה בתפילות על בניין ירושלים, בלי שאנו יודעים את הגודל העצום של ירושלים לא נוכל להתפלל כמו שצריך על בניינה. אנו צריכים לדעת את ערך סגולת ישראל, ערך ארץ ישראל, ערך תורת ישראל וממילא נוכל להתפלל על כך. שיחתו של ראש הישיבה, הרב שחר אימבר, המתקיימת מידי יום רביעי בישיבה. הועבר בישיבת אלון מורה בשנת תשפ"ד.

מומלצים