empty label

הרב איציק אמיתי

פרשת כי תשא - חטא העגל- להודיע שהיא חביבה עליו

הרב איציק אמיתי

איך עמ"י ניגש למשכן אחרי חטא כ"כ נורא כמו חטא העגל? אומרים חז"ל שכביכול נגזר על עמ"י שיחטאו בחטא העגל. מה המטרה? אומרים בחסידות שזה כדי להראות מה כוחה של תשובה, דווקא אחרי חטא העגל מתגלית חביבות ישראל על הקב"ה, שהוא עד כדי כך אוהבם שהוא לא מחליף אותם בעם אחר. בנוסף בשיעור הרב נגע בנקודות הסתכלות נוספות על חטא העגל, בניית המשכן אחרי חטא העגל, הנקודות הטובות בישראל שנתגלו בבניית המשכן. האם טוב להזכיר חטא העגל או לא טוב?, ענייני שברי לוחות, וזהב המשכן ככפרה. אמנם חטא העגל הוא נפילה, אבל פה מתברר עומק הקשר עם הקב"ה, שהקב"ה מחל על חטא כזה חמור. אשרינו שיש לנו קשר כ"כ עמוק עם הקב"ה! "ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא אעזוב את עמי"!

מומלצים