empty label

הרב אליקים לבנון

מה יעשה מי ששכח לברך והאוכל בפיו?

הרב אליקים לבנון

מהם סוגי המאכל השונים? למה המשנה ברורה פוסק כמו השולחן ערוך ולא כרמ"א? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קע"ב.

מומלצים