empty label

הרב אליקים לבנון

המקור לזריקת סוכריות טופי

הרב אליקים לבנון

מותר להשתמש באוכל לצורך אחר? מתי לא אומרים "בל תשחית"? מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קע"א.

מומלצים