empty label

הרב אליקים לבנון

נימוס בסעודה

הרב אליקים לבנון

מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן ק"ע.

מומלצים