empty label

הרב אליקים לבנון

מברכים בארוחה על עוגה?

הרב אליקים לבנון

מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קס"ח. מה קרה בט' טבת? מה קובע בשביל שיחשב פת הבאה בכיסנין ולא לחם? יחסית למה צריך שהתוספת תהיה הרוב? למה הרמ"א פוסק אחרת?

מומלצים