empty label

הרב אליקים לבנון

הגדרת פת הבאה בכיסנין

הרב אליקים לבנון

מקור- טור שולחן ערוך אורח חיים סימן קס"ח. הרב פותח בחזרה קצרה על ההלכה של אתמול בגדר קביעות סעודה ואז מסביר למעשה איך מודדים שיעור זה. הגדרת פת הבאה בכיסנין לשיטות השונות: 1. פת רגילה שעשאה כיב ממולא בדברים מתוקים. 2. פת שנילושה בדבש או בשמן [לרוב השיטות שהעיקר יהיה התבלינים, לאשכנזים רק יחסית למים]. 3. הערוך- כעכים הנכססים.

מומלצים