empty label

הרב אליקים לבנון

למה יש בעיה שכל המשפחה תדליק?

הרב אליקים לבנון

מותר לעשות מלאכה בחנוכה? על מי האיסור? למה משתלם להשקיע בנרות? כמה נרות מדליקים בכל בית? איך בכל זאת אפשר שכולם ידליקו? מקור-טור שוע סימנים תר"ע-תרע"א.

מומלצים