empty label

הרב אליקים לבנון

כמות ה'שיעורין' לצריכים לאכול

הרב אליקים לבנון

עד מתי אפשר לאכול בערב יום כיפור? מתי אומרים "מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידין"? עד איזה שלב צריך להוכיח? על כמה אוכל מתחייב כרת? למי מותר לאכול? איך מודדים כמה מותר לשתות בקלות? מקור- טור שולחן ערוך סימנים תר"ח, תרי"א.

מומלצים