empty label

הרב אליקים לבנון

החייבים לצום בצום גדליה

הרב אליקים לבנון

מדוע צמים את צום גדליה? למה בימינו צום זה אינו 'רשות'? מה הגדרת 'נפל למשכב'? אנשי ביטחון פטורים מצום זה? מאיזה דין? ההיתר חל גם ביום כיפור? מקור- טור שולחן ערוך סימן תר"ב.

מומלצים