empty label

הרב אליקים לבנון

נשים יכולות לתקוע בשופר?

הרב אליקים לבנון

מי יכול להוציא ידי חובה בתקיעתו? משים יכולות לתקוע ולברך? מקור- טור שולחן ערוך סימן תקפ"ט.

מומלצים