empty label

הרב אליקים לבנון

דיני הברכות בתקיעת שופר

הרב אליקים לבנון

מאיפה לומדים שתוקעים בעמידה? יכול להיות מצב שהתוקע לא יצא ידי חובה? מה מברכים על התקיעות? מה הדין אם החליפו שופר/תוקע באמצע? מקור- טור שולחן ערוך סימן תקפ"ה.

מומלצים